சென்னை அக்ரி எக்ஸ்போ – பாகம் 2

மாக்ஸ் கருவிகள்

மாக்ஸ் 1

மாக்ஸ் 1

மாக்ஸ் 2

மாக்ஸ் 2

நாற்று நடும் கருவிக்குத் தேவையான நாற்றங்கால் தட்டு

நாற்றங்கால் 2

நாற்றங்கால் 2

கிரீவ்ஸ் பவர் டில்லர்

கிரீவ்ஸ்

கிரீவ்ஸ்

—-
வழக்கம்போல – பொருட்களின் தரம் மற்றும் விலை பற்றி நாம் அறியோம்!

கிரீவ்ஸ்

கிரீவ்ஸ்

மண்புழு உரம்

மண்புழு உரம்

மண்புழு உரம்

மண்ராஜா

மண்ராஜா

மண்ராஜா

மண்ராஜா

மண்ராஜா

 

பொருட்களின் தரம் மற்றும் விலை பற்றி யாம் அறியோம்.

2 thoughts on “சென்னை அக்ரி எக்ஸ்போ – பாகம் 2

  1. I wanted to attend this expo. But couldn’t attend it…Your blog gave me all the information…So no regrets for missing the expo. Thank you for the good work 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s