தென்னைக்கு நுண்ணூட்ட உரம்

தென்னையில் காய்கள் அதிக மகசூலுக்கு தழைச்சத்து, மணிச்சத்து, சாம்பல் சத்து ஆகியவை அவசியம். இதற்காக ஆண்டுக்கு ஒருமுறை மரம் ஒன்றுக்கு

  • யூரியா 1:3 கிலோ சூப்பர் பாஸ்பேட்,
  • 2 கிலோ பாஸ்பேட் மற்றும்
  • பொட்டாஷ் 2 கிலோ

ஆகிய 3 உரங்களையும் 50 கிலோ தொழு உரத்துடன் கலந்து இட வேண்டும்.

மேலும், தென்னைகளுக்கு இரும்பு, மாங்கனீஸ், துத்தநாகம், போரான், தாமிரம் ஆகிய நுண்ணூட்ட சத்துக்களும் தேவை. இவை குறைந்தால் ஓலைகள் சரிவர விரியாது. பசுமை குன்றி காணப்படும். குரும்பைகள் உதிரும். தேரைக்காய்கள் உருவாகும். பருப்பு திரட்சி இன்றி காணப்படும். மரத்தின் நுனி சிறுத்துக் காணப்படும்.   எனவே, தென்னைகளுக்கு நுண்ணூட்டச் சத்துக்கள் குறைபாட்டை சரிசெய்ய நுண்ணூட்ட உரமிட வேண்டும்.

தென்னை நுண்ணூட்ட உரத்தில் இரும்பு 3.8 சதவீதம், மாங்கனீஸ் 4.8 சதவீதம், துத்தநாகம் 5 சதவீதம், போரான் 1.6 சதவீதம், தாமிரம் 0.5 சதவீதம் உள்ளன.

மரம் ஒன்றுக்கு தென்னை நுண்ணூட்ட உரம் 1 கிலோ வீதம் இட வேண்டும். மரத்தின் அடியில் இருந்து 5 அடி தொலைவுக்கு வட்டப் பாத்தி அமைத்து மண்ணைக் கொத்தி விட்டு நுண்ணூட்ட உரத்தை பாத்தி முழுவதும் தூவி கிளறி விட்டு நீர் பாய்ச்ச வேண்டும். நுண்ணூட்ட உரத்தை தொழு உரத்துடன் கலந்தும் இடலாம்.

நுண்ணூட்ட உரங்கள் இடுவதால் பூக்கள், குரும்பைகள் உதிர்வது கட்டுப்படுத்தப்படும். நன்கு விரிந்த பாளைகள் உருவாகும். தேரைக்காய்கள், ஒல்லிக் காய்கள் கட்டுப்படுத்தப்பட்டு திரட்சியான காய்கள் உருவாகும். அதிக விளைச்சல் கிடைக்கும்.

தென்னை நுண்ணூட்ட உரம் உடன்குடி வேளாண் விரிவாக்க மையத்தில் தேவையான அளவு இருப்புள்ளது என்றார் அவர்.

தினமணி தகவல் : த. பாரதி, வேளாண் உதவி இயக்குநர், உடன்குடி

One thought on “தென்னைக்கு நுண்ணூட்ட உரம்

  1. When we start the plantation itself we can give these things ..?.I am planning to buy short X tall verity from Ramnadu/Uchipuli center.What is your suggestion .Do you have any comment on how best this verity is and Is there any better verity available to give more coconut ..?.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s