வாழை​யைத் தாக்​கும் வண்டு:​ கட்​டுப்​ப​டுத்​து​வது எப்​படி?

வாழை இனக்​க​வர்ச்சி பொறி.​ வாழை​யைத் தாக்​கும் வண்டு.

வாழை இனக் க வர்ச்சி பொறி. வாழை யைத் தாக் கும் வண்டு.

வாழை வரு​மா​னம் தரக்​கூ​டிய தோட்​டக்​கலை பயிர்.​ வாழையை கிழங்கு கூன் வண்டு,​​ தண்டு கூன் வண்டு அதி​கம் தாக்​கு​கின்​றன.​

கி​ழங்கு கூன் வண்டு நடவு செய்​த​தில் இருந்து 5 மாதம் வரை வாழை​யின் கிழங்​குப் பகு​தி​யில் தாக்​கு​தலை ஏற்​ப​டுத்​தும்.​ தாக்​கு​தல் நடத்​தும்​போது கிழங்கை சாப்​பிட ஆரம்​பிக்​கும்.​ அப்​போது கிழங்கு பகு​தி​யில் ஒரு​வி​த​மான சாறு வடி​யும்.​

வாழை தண்டு கூன் வண்டு நடவு செய்த 5 மாதங்​க​ளில் இருந்து ​ 9 மாதங்​கள் வரை தண்​டுப் பகு​தி​யைத் தாக்​கும்.​ வாழை இலை மஞ்​சள் நிறத்​தில் மாறி,​​ வாடிக் காணப்​ப​டும்.​

புதிய தொழில்​நுட்​பம்
தண்டு மற்​றும் கிழங்கு கூன் வண்​டு​க​ளைக் கட்​டுப்​ப​டுத்த புதுச்​சேரி பெருந்​த​லை​வர் காம​ரா​ஜர் வேளாண் அறி​வி​யல் நிலை​யம் புதிய தொழில்​நுட்​பத்​தைக் கண்​ட​றிந்​துள்​ளது.​

இந்த நிலை​யத்​தின் பூச்​சி​யி​யல் நிபு​ணர் என்.​ விஜ​ய​கு​மார் கூறி​யது:​ ​

ஆண், ​​ பெண் இரண்டு கூன் வண்​டு​க​ளின் உட​லில் இருந்து எடுக்​கப்​பட்ட உயிர்த்​தன்​மை​யுள்ள செக்ஸ் ஹார்​மோன் இனக்​க​வர்ச்சி பொறி​யில் வைத்து தொங்க விடப்​ப​டு​கி​றது.​ இந்த செக்ஸ் ஹார்​மோன் வாச​னைக்கு வண்​டு​கள் வந்து சிக்​கிக் கொள்​கின்​றன.​

எங்​கள் வேளாண் அறி​வி​யல் நிலை​யத்​தின் மூலம் கடந்த ஆண்டு 10 விவ​சா​யி​க​ளுக்கு இத் தொழில்​நுட்​பத்தை அளித்து சோதனை செய்​தோம்.​ அதற்கு நல்ல வர​வேற்பு கிடைத்​துள்​ளது.​ இது சுற்​றுச்​சூ​ழல் சார்ந்​தது.​ இதைப் பயன்​ப​டுத்​து​வ​தும் எளிது.​

ஒரு ஏக்​க​ருக்கு 2 இனக்​க​வர்ச்சி பொறி இருந்​தால் போது​மா​னது.​ ஆள் பற்​றாக்​கு​றை​யைச் சமா​ளிக்க இது உத​வும்.​ வாழை நடவு செய்த 3 மாதத்​தில் இருந்து 9 மாதம் வரை இந்​தப் பொறியை வைக்க வேண்​டும்.​ ஓர் இனக்​க​வர்ச்சி பொறி​யின் விலை ரூ.120.​ பூச்சி மருந்​துக்கு ஆகும் செல​வைக் காட்​டி​லும் இது குறைவு.​ எங்​கள் நிலை​யத்​தில் கிடைக்​கும்.​

மே​லும் வண்டு தாக்​கு​தல் அதி​க​மாக இருந்​தால் பெவே​ரியா பேசி​யானா என்ற உயிர் ரக பூஞ்​சா​ணக் கொல்​லியை கூன் வண்​டின் மீது தெளிக்​கும்​போது நோய் உரு​வாகி வண்​டு​கள் இறக்​கும்.​ இது​வும் எங்​கள் நிலை​யத்​தில் கிடைக்​கும்.​

திசு வளர்ப்பு வாழை​யும் எங்​கள் நிலை​யத்​தில் கிடைக்​கி​றது.​ ஒரு வாழைக் கன்​றின் விலை ரூ.10.​ வாழைப் பட்​டையை உறித்து ஒரு அடி நீளத்​தில் வெட்டி அதை பூமி​யில் போட வேண்​டும்.​ ஓர் ஏக்​க​ருக்கு 40 பட்​டை​கள் இப்​படி போட வேண்​டும்.​ வாழைப் பட்​டையி​லி​ருந்து வெளி​வ​ரும் இயற்​கை​யான வேதிப் பொருள் கிழங்கு மற்​றும் தண்டு கூன் வண்​டு​க​ளைக் கவர்ந்து இழுத்து அழிக்​கி​றது.​ இது​வும் ஓர் எளி​தான முறை என்​றார் விஜ​ய​கு​மார்.​

இனக்​க​வர்ச்சி பொறி

இ​னக்​க​வர்ச்சி பொறி ஒரு பிளாஸ்​டிக் கேனில் வடி​வ​மைக்​கப்​பட்​டுள்​ளது.​ இந்த கேனில் நடுப்​ப​கு​தி​யில் வெட்டி அதி​லி​ருந்து ஒரு பிளாஸ்​டிக் செரு​கப்​பட்​டுள்​ளது.​ அதற்கு மேல் செக்ஸ் ஹார்​மோன் தொங்​கு​கி​றது.​ இந்த கேனைச் சுற்றி கயிறு சுற்​றப்​பட்​டி​ருக்​கும்.​ வண்டு உட்​கா​ரு​வ​தற்கு வச​தி​யாக இந்​தக் கயிறு சுற்​றப்​பட்​டுள்​ளது.​ கேனுக்​குள் 2 லிட்​டர் தண்​ணீ​ரில் 100 மி.லி.​ சோப்பு ஆயில் கலந்து வைக்​கப்​பட்​டி​ருக்​கும்.​ செக்ஸ் ஹார்​மோன் வாச​னை​யால் கவர்ந்து இழுக்​கப்​பட்டு சோப்பு ஆயி​லில் சிக்கி இந்த வண்டு இறக்​கும்.​ இந்த இனக்​க​வர்ச்சி பொறியை வாழைத்​தோட்​டத்​தில் வாழை மரத்​துக்கு அரு​கில் வைத்து பூமி​யில் செருக வேண்​டும்.​ இந்த இனக்​க​வர்ச்சி பொறி 8 மாதத்​துக்கு வேலை செய்​யும் என தெரி​விக்​கப்​பட்​டுள்​ளது.

தினமணி

One thought on “வாழை​யைத் தாக்​கும் வண்டு:​ கட்​டுப்​ப​டுத்​து​வது எப்​படி?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s