வானொலி, டிவி நிகழ்ச்சிகள்

பொதிகை டிவி –

பொன்விளையும் பூமி – காலை 6.00-6.30 மற்றும் மாலை 6.00-6.30

மக்கள் டிவி –

காலை 6-30 –  7.00

மலரும் பூமி – காலை 6.00-6.30 மற்றும் மாலை 6.00-6.30

 

வானொலி நிகழ்ச்சிகள்

சென்னை
720 kHz, 783 kHz, 1017 kHz, 4920 kHz, 7160 kHz, 101.4 MHz, 102.3 MHz

06:35 – 06:45 – பண்ணை அறிவிப்புகள்
06:45 – 07:00 – மண்ணும் மணமும் (கிராமப்புறப் பெண்களுக்கானது)
07:25 – 08:00 – வீடும் வயலும்
போன் எண் – 91 44 24985252

திருநெல்வேலி
1197 kHz

6.30-6.45 am – பண்ணை அறிவிப்புகள்
7.25-8.00 pm – உழவர் உலகம்
போன் எண் – 91 462 2560794-6

மதுரை
1269 kHz, 103.3 MHz
6.35-6.45 am ஒரு சொல் கேளீர் இந்த ஊர் செய்தி
7.25-8.00 pm மண்ணும் மணியும்
Saturday : 6.45-7.00 am – பூந்தோட்டம் (கிராமப்புற பெண்களுக்கானது)

திருச்சி
936 kHz, 102.1 MHz
6.30-6.45 am – பண்ணை அறிவிப்புகள்
3.00 pm – வேளாண் அரங்கம்
7.25-8.00 pm – உழவர் உலகம்

கோவை
999 kHz, 103.0 MHz
6.35 am to 6.45 pm – பண்ணை அறிவிப்புகள்
3.00 pm – உழவருக்கு ஒரு சொல்
6.45-7.25 pm – ஊர்புறத்திலே
7.25-8.00 pm – ஏரும் ஊரும்
போன் எண் – 91 422 2316314

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s