மீன் மார்க்கெட்

கட்லா மீன் – பயோடேட்டா

இந்தியக் கெண்டைகளில் ஒன்றான கட்லா விரைவும் விரைவான வளர்ச்சியைக் கொண்டது. குட்டையான உடலமைப்பும் துல்லியமான தலையும் பரந்த மேல்பரப்பும் துல்லியமான தலையும் பரந்த மேல்துடுப்பும் கொண்டது. நீரின் மேல்மட்டத்தில் மிதக்கும் உயிரிண நுன்னுயிர்களை உணவாகக் கொள்ளும். ஒரு வருடத்தில் ஒண்ணரை முதல் இரண்டு கிலோ எடை வரை வளரும். ஒரு ஏக்டர் மீன் வளர்ப்புக் குளத்தில்  500 கட்லா, 1500 ரோகு, 750 மிர்கால், 1000 வெள்ளிக் கெண்டை, 500 புல் கெண்டை, 750 சாதாக் கெண்டை வளர்க்கலாம்.

(தமிழக விவசாயி உலகம்)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s